9.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyemiz,

Meslek Birliğimizin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem çerçevesinde 06.11.2021 Cumartesi Günü Saat 12.00 de birlik merkezi;  Atatürk Bulvarı, 231/10 Ata Apt. Kavaklıdere- Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı bir hafta sonra 13.11.2021 Cumartesi günü saat 12.00’de Ankara Ticaret Odası Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:5/A 06530 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

Genel Kurula katılamayacak üyelerin mazeretlerini yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Katılamayacak üyeler başka bir üyeye verecekleri noterden onaylı vekaletname ile oy kullanabilirler. (Ek: Vekaletname örneği)

Salona giriş yaparken şirket ve yetkili kişinin adının yer aldığı hazirun listesine imza atmayı unutmayınız.

Genel Kurul ASİL üyelerden oluşur. ADAY üyeler genel kurulda oy kullanamaz, genel kurulu kendilerine ayrılmış bölümden izleyebilirler. 

 

Bilgilerinize arz ederiz.

FİYAB YÖNETİM KURULU 

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Saygı duruşu,
 2. Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanmasına yetki verilmesi,
 3. Başkanın konuşması,
 4. 2020-2021 yılı gelir ve giderleri ile yönetim ve denetim kurulu raporunun okunması,
 5. Yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesi hakkında karar alınması,
 6. Öngörülen 2021-2023 bütçe tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 7. 2020-2021 yılı meslek birliği tarifelerilerin ibra edilmesi hakkında karar alınması
 8. Huzur hakkı ile merkez dışından gelen üyelere verilecek yolluk miktarının belirlenmesi,
 9. Giriş ve yıllık ödenti miktarının belirlenmesi ve ne şekilde tahsil edileceğinin kararı,
 10. Ödentilerini yatırmayan üyelerle, üyelikten çekilmek isteyen üyelerin borçlarının görüşülmesi,
 11. 5846 sayılı kanun değişikliği çalışmalarında yer alan meslek birliklerinin birleşmesi hususunun, mevcut ve bundan sonra olabilecek yasal düzenlemelerin, gerektirdiği hallerde ya da rızai olarak ve yönetim kurullarının kararı ile aynı alanda kurulmuş Meslek Birlikleri ile birleşme kararı verme; kurulacak federasyonlara katılabilme; mal varlıklarını devir alabilme ve devir edebilmek için bu yönde alınacak Genel Kurul kararından sonra gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim  Kuruluna yetki verilmesi,
 12. Aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılma veya işbirliği yapma, hibe projelerine katılma, uluslararası faaliyette bulunma hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
 13. Taşınmaz ve nakil vasıtası alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 14. Yasal mevzuat değişikliği nedeniyle birlik Tüzüğünde yapılması zorunlu olan değişikliklerin   görüşülüp oylanması  ( 2. Madde I. Bendi 10. Madde J bendi 24. Madde O bendi 40. Madde  )
 15. Yönetim kurulu, denetim kurulu, teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulu asil ve yedek üyeler ile ihtari organların (Danışma Komisyonu, Radyo v Televizyon Yayın Komisyonu ve Bilişim Komisyonları)  seçimi,
 16. Dilek ve temenniler,
 17. Kapanış

Ek 1: Vekaletname Örneği